ค้นหาบล็อกนี้

วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2562

เตรียมความพร้อมก่อนเดินทาง
เตรียมความพร้อมก่อนเดินทาง

การเดินทางเป็นความใฝ่ฝันของหลายคน ไม่ว่าจะเดินทางใกล้ หรือไกลต่างก็สร้างความตื่นเต้นกับผู้คนได้เสมอ และยิ่งเป็นการเดินทางไกลไปในต่างถิ่นที่ไม่คุ้นเคยก็ยิ่งทำให้การเดินทางเป็นเรื่องที่น่าสนุกสนานตื่นเต้นเข้าไปอีก แต่ในขณะเดียวกันหลายคนก็เกิดความกังวล และกลัวได้เช่นเดียวกัน เพราะถ้าไม่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องการเดินทาง หรือจุดหมายปลายทางที่จะไป อาจสร้างปัญหาให้เราได้ จากปัญหาเล็กๆ อาจกลายเป็นปัญหาใหญ่โต ถ้าเราไม่รอบคอบ หรือขาดความรู้ โดยเฉพาะผู้ที่เดินทางครั้งแรก การเดินทางจะกลายเป็นเรื่องแปลกใหม่ ทำอะไรไม่ถูกเลยทีเดียว ผู้เขียนจึงได้รวบรวมเคล็ดลับเกี่ยวกับการเดินทางมาไว้สำหรับนักเดินทางมือใหม่กันเผื่อจะสามารถนำไปใช้เป็นประโยชน์ได้ไม่มากก็น้อย

1. วางแผนและเตรียมศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ที่จะไป ในเรื่องพื้นฐานทั่วไป เช่น ค้นหาที่พัก ศึกษาประวัติศาสตร์ สถานที่ วัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิต กฎกติกา ระเบียบ ข้อห้ามต่างๆ ภาษาพื้นฐาน เงินสกุลที่ใช้ ที่พัก ฯลฯ
Photo from : www.uallonline.com

2. เตรียมทำพาสปอร์ต และเรื่องวีซ่าประเทศนั้นๆ
หลังจากรู้จุดหมายที่จะเดินทางไปเยือน ขั้นตอนต่อไปก็ต้องไปทำพาสปอร์ตที่กรมการกงสุลรายละเอียดต่างๆ ก็เข้าไปดูตามลิงค์ http://www.consular.go.th , http://www.consular.go.th/main/th/services/25038-ขั้นตอนและเอกสารการยื่นขอหนังสือเดินทาง-e-Passport.html

Photo from: http://www.consular.go.th/main/th/organize//21037-สถานที่ให้บริการ.html

หลังจากได้พาสปอร์ตก็เตรียมศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการทำวีซ่าของประเทศนั้นๆ แต่บางประเทศคนไทยไม่ต้องใช้วีซ่าเหมือนในอดีต ซึ่งสำหรับประเทศที่คนไทยไม่ต้องขอวีซ่าตอนนี้มีด้วยกันทั้งหมด 30 ประเทศด้วยกัน (ข้อมูล กรมการกงสุล 25 พฤษภาคม 2560)

หมายเหตุ

1. * หมายถึง ประเทศที่ประกาศยกเว้นการตรวจลงตราแก่ไทยฝ่ายเดียว ที่เหลือนอกจากนั้นคือ ประเทศที่ทาความตกลงทวิภาคีกับไทย

2. ตัวเลขในวงเล็บหมายถึง จานวนวันที่สามารถพานักอยู่ได้ เช่น ผู้ถือหนังสือเดินทางราชการของไทยสามารถเดินทางเข้ากัมพูชาโดยไม่ต้องขอรับการตรวจลงตรา โดยจะได้รับอนุญาตให้พำนักอยู่ได้ไม่เกิน 30 วัน

3. เอกวาดอร์ประกาศยกเว้นการตรวจลงตราแก่คนทุกสัญชาติเพื่อการท่องเที่ยว เมื่อ มิ.ย. 2551 ซึ่ง สอท. ณ กรุงลิมา ได้แจ้งเพิ่มเติมว่าครอบคลุมถึงผู้ถือหนังสือเดินทางทุกประเภท

4. ไต้หวันอนุญาตให้ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยที่มีถิ่นที่อยู่ถาวร หรือได้รับการตรวจลงตราแบบเดินทางเข้า-ออกได้หลายครั้ง จากสหรัฐอเมริกา แคนาดา ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ได้รับการยกเว้นการตรวจลงตราในการ

เดินทางเข้าไต้หวัน สามารถขอหลักฐานเข้าไต้หวันได้ที่เว็บไซต์ https://nas.immigration.gov.tw/nase/ และนาหลักฐานที่ได้รับแสดงต่อสายการบินและเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองไต้หวัน (กรณีที่ผู้แสดงหลักฐานแต่ไม่สามารถแสดงวีซ่าของประเทศดังกล่าวในข้อ 1 จะถูกปฎิเสธการเข้าไต้หวัน)

5. รัสเซียยกเว้นการตรวจลงตราให้ผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดาของไทยที่ประสงค์จะเดินทางเข้ารัสเซียเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น หากเป็นด้วยวัตถุประสงค์อื่น ก็อาจถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าเมืองได้ ดังนั้น คนไทยที่จะเดินทางไปรัสเซียควรขอรับการตรวจลงตราให้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ในการเข้าประเทศทุกครั้ง

6. ผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดาของไทยจะได้รับการยกเว้นการตรวจลงตราในการเดินทางเข้าคอสตาริกา หากได้รับการตรวจลงตราประเภทนักท่องเที่ยว ลูกเรือ หรือธุรกิจ เข้าสหรัฐฯ แคนาดา Schengen ญี่ปุ่น หรือเกาหลีใต้ และการตรวจลงตราดังกล่าวมีอายุเหลืออย่างน้อย 3 เดือนนับจากวันที่เดินทางเข้าคอสตาริกา หรือเป็นผู้ที่มีถิ่นพานักถาวรในสหรัฐฯ แคนาดา หรือสหภาพยุโรปที่มีระยะเวลาอนุญาตให้พานักในฐานะผู้มีถิ่นพานักถาวรในประเทศดังกล่าวเหลืออย่างน้อย 6 เดือน นับจากวันที่เดินทางเข้าคอสตาริกา สามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมสถานเอกอัครราชทูตคอสตาริกาประจาสิงคโปร์ หมายเลขโทรศัพท์ +65 6738 0566 อีเมล์ info@costaricaembassy-sg.net

7. ปานามายกเว้นการตรวจลงตราให้ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยทุกประเภท โดยจะพานักได้ไม่เกิน 6 เดือน มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 2555

8. โคลอมเบียยกเว้นการตรวจลงตราให้แก่ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยที่ได้รับการตรวจลงตราจากสหรัฐฯ (ไม่ใช่ประเภท Transit C1) และกลุ่มประเทศเชงเก้น (เฉพาะประเภท C และ D) ที่มีอายุการตรวจลงตราไม่น้อยกว่า 180 วัน นับจากกวันที่เดินทางเข้าโคลอมเบีย รวมถึงยกเว้นการตรวจลงตราให้แก่ผู้ที่มีถิ่นที่อยู่ถาวรในสหรัฐฯ และกลุ่มประเทศเชงเก้นด้วย ทั้งนี้ ระยะเวลาที่ได้รับยกเว้นฯ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสานักงานตรวจคนเข้าเมืองโคลอมเบีย

ขอบคุณข้อมูลจาก : กรมการกงสุล http://www.consular.go.th


Photo from : https://pixabay.com/th/users/Semevent-4278751/
3. เตรียมตัวเตรียมกาย ตรวจเช็คสุขภาพและพยายามพักผ่อนให้เพียงพอ เพื่อความไม่ประมาทและให้เกิดความพร้อมมากที่สุด (ในบางประเทศการทำวีซ่าทางสถานทูตจะร้องขอใบรับรองจากแพทย์ประกอบการพิจารณา) แต่เพื่อความไม่ประมาทเราผู้เดินทางก็ควรจะเดินทางไปตรวจเช็คสุขภาพของตัวเองด้วย แม้ว่าทางสถานทูตจะไม่ร้องขอก็ตาม เพราะอะไรก็ไม่แน่นอน เราคิดว่าสุขภาพแข็งแรงไม่จำเป็นต้องตรวจ แต่บางคนพอเดินทางไปถึงจุดหมายปลายทางอาจเจ็บป่วยอย่างปัจจุบันทันด่วน เนื่องด้วยสาเหตุหลายประการ อาจเพราะสภาพภูมิอากาศแตกต่างจากเมืองไทยมาก หรืออาหารการกินของแต่ละประเทศที่แตกต่างกัน เราควรระมัดระวังให้มาก เพราะเมื่ออยู่ต่างถิ่นแล้วแม้จะมีการซื้อประกันคุ้มครองชีวิต แต่เมื่อสุขภาพเกิดมีปัญหาขึ้นมาก็ไม่คุ้ม
Photo from: https://pixabay.com/th/users/Tumisu-148124/

4. ซื้อประกันคุ้มครองการเดินทางต่างประเทศ
เรื่องประกันภัยใครคิดว่าไม่สำคัญ จากประสบการณ์การเดินทาง เรื่องนี้ต้องขอยอมรับว่า ประกันนั้นช่วยเอาไว้มากในกรณีที่กระเป๋าล่าช้า กระเป๋าหาย อุบัติเหตุต่างๆ แม้แต่เรื่องเจ็บป่วยเล็กๆ น้อยๆ ไปจนถึงต้องเข้านอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล ประกันเคลมให้หมด แต่ก่อนการซื้อประกันเราต้องศึกษารายละเอียด สิทธิประโยชน์ รวมถึงข้อเสนอพิเศษต่างๆ ของแต่ละบริษัท เปรียบเทียบข้อดี ข้อเสีย การให้บริการที่สะดวก รวดเร็วด้านต่างๆ ก่อนตัดสินใจซื้อ

Photo from: https://pixabay.com/th/users/TheDigitalWay-3008341/

5. เตรียมมองหาอุปกรณ์ในการเดินทาง
กระเป๋าเดินทาง (suitcase) ที่ใช้ในการเดินทาง สำคัญสุดๆ เมื่อต้องออกเดินทางไกล กระเป๋ามีให้เลือกซื้อหลายแบบ ตามความชอบและกำลังทรัพย์ของแต่ละคน แต่สำหรับผู้เขียนชอบกระเป๋าสี่ล้อที่หมุนได้รอบตัว 365 องศา เพราะลักษณะนี้จะช่วยประหยัดพลังงานให้เราได้มาก ไม่ต้องออกแรงลากจนเมื่อยแขนแบบสองล้อ ซึ่งกระเป๋าเดินทางนั้นไม่ใช่ว่าเราจะใช้ครั้งเดียวแล้วก็ต้องทิ้ง จึงควรมองหารุ่นที่น้ำหนักเบา แข็งแรง ทนทานสักหน่อย ส่วนแบรนด์นั้นก็ขึ้นอยู่กับความชอบใจของผู้ใช้ ก่อนจะนำขึ้นเครื่องก็ควรปกป้องกระเป๋าของเราเสียหน่อยด้วยการใช้บริการ plastic wrap หรือการห่อหุ้มด้วยพลาสติก เพื่อประโยชน์อะไรน่ะหรือ หนึ่ง ก็เพื่อป้องกันกระเป๋าเสียหาย สอง ป้องกันมือดีแอบเปิดโดยไม่ได้รับอนุญาต สาม ป้องกันพวกมิจฉาที่ฉวยโอกาสเอาของผิดกฎหมายยัดใส่กระเป๋าเรา (ป้องกันไว้ก่อน) ข้อนี้เพื่อนชาวต่างชาติเขาแนะนำ ตอนแรกเราคิดว่า เว่อร์! แต่สังคมปัจจุบันก็มีข่าวไม่ดีในลักษณะนี้ออกมาบ่อยๆ ฉะนั้นทางที่ดีเราก็ต้องพิจารณา และศึกษาข้อมูลของโลกบ้าง เพื่อตามให้ทันพวกมิจฉาชีพจึงต้องป้องกันตัวเราเองไว้ทุกวิถีทางเท่าที่จะทำได้ อย่างน้อยก็เพื่อความสบายใจน่ะนะ

Photo from:  https://pixabay.com/th/users/Pexels-2286921/

            อุปกรณ์เดินทาง นอกจากกระเป๋า suitcase ที่เป็นแบบลาก กระเป๋าเป้ Backpack ก็ได้รับความนิยมไม่น้อยเช่นกัน โดยเฉพาะในกลุ่มนักเดินทางสไตล์ลุยๆ ใช้ชีวิตกลางแจ้ง ปีนเขา เดินป่า กางเต็นท์ เดินทางรอมแรมไปตามชนบท
         สำหรับเคล็ดลับในการเลือกเป้ Backpack เพื่อนำเอามาใช้ในการเดินทางควรพิจารณาถึงคุณประโยชน์ คุณภาพ ความคงทนแข็งแรง ไม่ใช่สวยแต่รูปแต่ใช้เพียงไม่กี่ครั้งก็พัง นอกจากนี้ต้องดูที่รูปทรงขนาดความกว้าง ยาว น้ำหนักที่ไม่หนักมาก ผ้าวัสดุที่ใช้ การดีไซด์ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลายทาง เพราะกระเป๋าเป็นสิ่งที่ต้องติดตัวเราไปทุกหนแห่ง จึงควรเลือกซื้อที่คุณภาพดีเป็นอันดับแรก ส่วนถามว่ายี่ห้อไหนดีนั้นเพื่อนๆ ก็ลองค้นหาทางอินเทอร์เน็ตดู ดูยอดรีริวของแต่ละยี่ห้อ และเปรียบเทียบราคาแล้วจึงค่อยตัดสินใจซื้อ
Photo from:  https://pixabay.com/th/users/Julius_Silver-4371822/
6. เคล็ดลับการค้นหาที่พัก 
              สำหรับผู้ที่กำลังมีแผนเดินทางท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศสมัยนี้นับว่าสะดวกสบายมาก เพราะมีเครื่องมือสื่อสารที่สมัย ไม่เหมือนสมัยก่อนที่หลายคนมักจะกังวลใจในการจองที่พักล่วงหน้า และต่างก็ประสบปัญหาหลากหลายด้าน ทั้งในเรื่องราคาที่พักแพง แถมยังไม่รู้ว่าตั้งอยู่ตรงไหน ไม่มีเทคโนโลยีและอุปกรณ์การสื่อสารที่ทันสมัยอย่างปัจจุบัน ต้องใช้วิธีการค้นหาเองเมื่อเดินทางไปถึงจุดหมาย แต่ปัจจุบันอะไรก็สะดวกสบายขึ้น มีการสื่อสารกันได้ง่าย จึงมีธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวถือกำเนิดขึ้นทั่วทุกมุมโลก และมีการให้บริการด้านการสั่งจองที่พักทางออนไลน์ เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เปรียบเทียบราคา คุณภาพ และการให้บริการ
ก่อนตัดสินใจสั่งจองที่พักทางออนไลน์ เคล็ดลับก็คือต้องเลือกเว็บที่ให้บริการด้านที่พักหลากหลายรูปแบบ การบริการที่ดีเป็นมิตร รวดเร็ว และสามารถยืดหยุ่นได้ ไม่ว่าจะเป็นการจ่ายเงิน การยกเลิกการจอง การคืนเงิน การบริการหลังการขายสามารถรองรับความพึงพอใจแก่ลูกค้าครบวงจร และตอบโจทย์ทุกเรื่องเกี่ยวกับที่พัก ที่สำคัญราคาต้องไม่แพงจนเกินไป สามารถดึงราคาที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าได้เมื่อเปรียบเทียบกับเว็บอื่นๆ ที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน ก็ลองนำวิธีนี้ไปใช้ดูในการสั่งจองห้องพักในครั้งต่อไปกันค่ะ อาจจะทำให้เราได้ที่พักในราคาถูกลง และประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางได้เป็นอย่างดี


ไม่มีความคิดเห็น:

ติดต่อ

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *